Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Trane Netherlands B.V. (KvK nr. 31026074)

1 TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Trane Netherlands B.V. (hierna: de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes van en overeenkomsten met Trane Netherlands B.V..
1.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht indien een bevoegde functionaris van Trane Netherlands B.V. daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
1.3 Met “opdrachtgever” wordt bedoeld iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Trane Netherlands B.V. contracteert, en/of waar Trane Netherlands B.V. offertes en/of aanbiedingen aan richt.
1.4 Deze Voorwaarden prevaleren boven andere voorwaarden en condities, in het bijzonder de voorwaarden waarnaar de opdrachtgever verwijst.

2 TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is een door Trane Netherlands B.V. gedane aanbieding 30 dagen geldig.
2.2 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na afgifte door Trane Netherlands B.V. van een schriftelijke orderbevestiging of, indien dit eerder plaatsvindt, op het moment van uitvoering van de overeenkomst.

3 PRIJZEN
3.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle in onze offertes genoemde prijzen af fabriek (Incoterms 2020), inclusief standaardverpakking voor binnenlands transport per vrachtauto en exclusief BTW of eventuele andere belastingen of heffingen die de opdrachtgever naast de prijs dient te voldoen.
3.2 De prijzen voor het verzenden van producten of het verlenen van diensten gelden gedurende het lopende kalenderjaar. Trane Netherlands B.V. kan voor volgende jaren een prijsindexering toepassen ten aanzien van het verzenden van producten of het verlenen van diensten.
3.3 Indien Trane Netherlands B.V. door een buiten haar macht liggende omstandigheid met hogere kosten voor het uitvoeren van het contract wordt geconfronteerd, is zij gerechtigd de prijzen te verhogen en de opdrachtgever voorafgaande aan de levering van producten of diensten daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

4 LEVERING
4.1 Tenzij anders overeengekomen worden producten af fabriek (Incoterms 2020) geleverd in standaard verpakking voor binnenlands transport per vrachtauto.
4.2 Een levertijd geldt slechts als indicatie en Trane Netherlands B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van niet of niet tijdig leveren. Indien op enig moment blijkt dat een overeengekomen leveringsdatum, door welke oorzaak dan ook, niet kan worden gehaald, zal Trane Netherlands B.V. dit zo snel mogelijk aan de opdrachtgever melden en een indicatie voor een nieuwe leverdatum geven. Indien bij ontvangst door de opdrachtgever schade wordt of kan worden geconstateerd, dient de opdrachtgever – op straffe van verval van rechten om zich over het geleverde te beklagen – dit binnen 48 uur schriftelijk aan de vervoerder en Trane Netherlands B.V. te melden.
4.3 Indien Trane Netherlands B.V. de producten niet kan afleveren als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid, worden de producten geacht te zijn afgeleverd, mag Trane Technologies deze in rekening brengen en tot het moment van levering geheel voor rekening van de opdrachtgever opslaan.

5 TOEGANG TOT LEVERINGSLOCATIE EN AANVAARDING VAN PRODUKTEN EN DIENSTEN
5.1 De opdrachtgever dient Trane Netherlands B.V. en haar onderaannemers te allen tijde ongehinderd en veilige toegang tot de leveringslocatie en de daar aanwezige faciliteiten te verlenen, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten of het leveren of in bedrijf stellen van de producten. Indien de opdrachtgever weigert deze toegang te verlenen, komen alle kosten die uit deze weigering voortvloeien of daar het gevolg van zijn, voor rekening van de opdrachtgever.
5.2 Indien niet voor ontvangst is getekend, wordt de opdrachtgever niettemin geacht de producten of diensten (of enig deel daarvan) te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever Trane Netherlands B.V. binnen 5 werkdagen na de levering van de producten of diensten schriftelijk laat weten de producten of diensten niet te aanvaarden.

6 BETALING
6.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling in Euro’s en op de volgende wijze te geschieden, met inachtneming van een betalingstermijn van 30 dagen: 30% van de prijs bij ontvangst van de opdracht en 70% van de prijs bij verzending van de producten of het verlenen van de diensten. Trane Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor een bankgarantie of letter of credit te verlangen indien zij dat nodig oordeelt.
6.2 Een betaling heeft pas plaatsgevonden nadat het bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Trane Netherlands B.V. is bijgeschreven.
6.3 De opdrachtgever is verplicht alle betalingen te voldoen, zonder enige aftrek uit hoofde van verrekening, tegenvordering, korting, prijsvermindering of anderszins.
6.4 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, behoudt Trane Netherlands B.V. zich het recht voor de garantie of verdere leveringen van producten of diensten uit hoofde van enige overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten.
6.5 Indien betaling uitblijft is opdrachtgever automatisch en zonder ingebrekestelling een rente ter hoogte van 1% per maand verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na formele kennisgeving met betaling in gebreke blijft, heeft Trane Netherlands B.V. zonder meer recht op een vaste schadeloosstelling voor onder andere buitengerechtelijke kosten van 10% van de prijs in aanvulling op de hoofdsom en de daarover in rekening gebrachte rente. Daarnaast is opdrachtgever in geval van een procedure de werkelijke proceskosten van Trane Netherlands B.V. verschuldigd, waaronder de werkelijke advocaatkosten van Trane Netherlands B.V.

7 OPSCHORTING EN ANNULERING
7.1 Tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trane Netherlands B.V. is het de opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren. Indien Trane Netherlands B.V. zulks toestaat, dient de opdrachtgever Trane Netherlands B.V. volledig te vrijwaren tegen alle schade of elk verlies (waaronder winstderving), kosten, lasten en andere uitgaven die het gevolg zijn van de opschorting of annulering.
7.2 Indien betaling niet of niet tijdig plaatsvindt, behoudt Trane Netherlands B.V. zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te annuleren.
7.3 Nieuwe en niet-gebruikte reserveonderdelen mogen uitsluitend binnen een maand na levering en na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trane Netherlands B.V. worden geretourneerd. Indien toestemming voor teruggave van reservedelen wordt gegeven, vindt hiervoor creditering plaats van ten hoogste 50% van de waarde van de geretourneerde onderdelen, dit ter compensatie van de herbevoorradingskosten van Trane Netherlands B.V.

8 OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO
8.1 Het risico en alle daaraan verbonden aansprakelijkheid jegens derden gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering overeenkomstig Artikel 4.1, dan wel op het moment van opslag overeenkomstig Artikel 4.3, indien dit eerder is.
8.2 Het eigendom van de producten gaat pas over op de opdrachtgever nadat Trane Netherlands B.V. volledige betaling heeft ontvangen van alle met betrekking tot de producten te ontvangen bedragen.
8.3 Terwijl het eigendom van de producten bij Trane Netherlands B.V. blijft berusten, is Trane Netherlands B.V. gerechtigd de producten weer in haar bezit te nemen zolang de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
8.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen mag de opdrachtgever, zolang de overdracht van eigendom nog niet overeenkomstig Artikel 8.2 heeft plaatsgevonden, het eigendomsrecht niet aan derden overdragen, noch de producten op enigerlei wijze bezwaren. Bovendien is de opdrachtgever in zo’n geval verplicht de goede conditie van de producten in stand te houden en deze namens Trane Netherlands B.V. voor de volledige factuurwaarde te verzekeren.

9 GARANTIE
9.1 Met inachtneming van de bepalingen van deze Voorwaarden garandeert Trane Netherlands B.V. dat haar producten zonder materiaal- en constructiefouten worden geleverd en voldoen aan de in de catalogi van Trane Netherlands B.V. beschreven specificaties, behoudens normale door middel van laboratoriumtests vastgestelde toleranties.
9.2 De volgende garantieperioden zijn van toepassing:
a) Voor producten: 12 (twaalf) maanden vanaf de datum van eerste inbedrijfstelling (‘opstartdatum’) met een maximum van 18 (achttien) maanden vanaf de dag van verzending;
b) Gerepareerde of vervangen producten (of onderdelen): de rest van de garantieperiode overeenkomstig Artikel 9.2, onderdeel a.
9.3 De garantie is niet van toepassing op:
a) Verbruiksgoederen zoals filters, olie en V-snaren.
b) Normale slijtage, corrosie of verlies van koelvloeistof;
c) producten die onjuist, althans niet overeenkomstig de voorschriften van Trane Netherlands B.V. zijn geïnstalleerd, opgeslagen of gebruikt, of die tijdens installatie of inbedrijfstelling door derden zijn beschadigd;
d) producten die niet onder het onderhoudscontract met Trane Netherlands B.V. vallen of die niet door gekwalificeerde technici overeenkomstig de voorschriften van Trane Netherlands B.V. zijn onderhouden;
e) incorrecte waterbehandeling; of
f) producten die zonder schriftelijke toestemming van Trane Netherlands B.V. zijn gewijzigd of die door handelingen buiten de macht van Trane Netherlands B.V. beschadigd zijn geraakt.
9.4 Indien een product niet aan de gegarandeerde kwaliteit voldoet, zal Trane Netherlands B.V. naar eigen keuze dat product (of een defect onderdeel daarvan) repareren of vervangen, of indien het product (of defect onderdeel daarvan) om welke reden ook niet gerepareerd of vervangen kan worden, de Prijs van dat product vergoeden, op voorwaarde dat de opdrachtgever, indien Trane Netherlands B.V. daarom vraagt, het product aan Trane Netherlands B.V. retourneert. Een product dat aan Trane Netherlands B.V. is geretourneerd en niet gerepareerd kan worden, wordt eigendom van Trane Netherlands B.V.. Vervangende producten (of onderdelen) worden af fabriek geleverd (Incoterms 2020).De kosten van vracht en retournering van defecte, gerepareerde of vervangende producten (of onderdelen) zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien producten (of onderdelen) op de leveringslocatie worden gerepareerd, zijn de loonkosten alsmede de reis- en verblijfskosten conform de alsdan door Trane Netherlands B.V. gehanteerde arbeidstarieven voor rekening van de Opdrachtgever.
9.5 Ten aanzien van de door Trane Netherlands B.V. geleverde diensten biedt Trane Netherlands B.V. gedurende een periode van 90 dagen na levering de garantie dat deze diensten op deskundige en zorgvuldige wijze zijn verleend. De voor Trane Netherlands B.V. uit deze garantie voortvloeiende verplichting is beperkt tot het rectificeren van eventuele tekortkomingen in deze dienstverlening.
9.7 De opdrachtgever dient Trane Netherlands B.V. binnen twee weken na constatering van een defect of tekortkoming schriftelijk van dat defect of die tekortkoming op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever vervallen, waaronder het recht om zich over het geleverde te beklagen en het recht op garantie.
9.8 Indien een garantieclaim wordt ingediend, heeft Trane Netherlands B.V. het recht om de geleverde producten of verleende diensten te inspecteren.
9.9 Niet door Trane Netherlands B.V. vervaardigde producten vallen uitsluitend onder de garantiebepalingen die door de desbetreffende fabrikant en/of leverancier aan Trane Netherlands B.V. zijn aangeboden. Voor producten die buiten haar standaard leveringsprogramma vallen, biedt Trane Netherlands B.V. geen aanvullende garantie. Ook aanvaardt Trane Netherlands B.V. geen aansprakelijkheid voor producten van derden die in Trane Netherlands B.V. -producten zijn geïntegreerd. Dit geldt met name ten aanzien van regel- en besturingscomponenten.
9.10 Voor zover Trane Netherlands B.V. aan de bepalingen van dit Artikel voldoet, is zij verder niet aansprakelijk voor dergelijke producten of diensten die niet aan de garantiebepalingen voldoen.

10 OVERMACHT
10.1 Trane Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor de datum van levering op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren indien zij haar bedrijfsactiviteiten niet kan uitoefenen of daarbij vertraging ondervindt als gevolg van een redelijkerwijs buiten haar macht liggende omstandigheid. Onder overmacht wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan: natuurrampen, ongevallen, eis tot naleving van wet- of regelgeving of andere (al dan niet rechtsgeldige) overheidsbeschikkingen, oorlog of noodtoestand, opstand, brand, werkstaking, beperkingen of vertragingen bij vervoerders of het niet of niet tijdig kunnen beschikken over voldoende of geschikte materialen. Indien de overmacht situatie langer dan zes maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

11 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
11. 1 De aansprakelijkheid van Trane Netherlands B.V., van hen die aldaar werkzaam zijn en haar hulppersonen is voor directe schade, mits en wanneer deze is aangetoond, beperkt tot de factuurprijs van de geleverde producten en/of diensten waarop de schade betrekking heeft. Indien de factuurprijs hoger is dan € 10.000,- is de totale aansprakelijkheid van Trane Netherlands B.V., van hen die aldaar werkzaam zijn en haar hulppersonen gezamenlijk in totaal beperkt tot € 10.000,-. Trane Netherlands B.V. aanvaardt voor haarzelf, hen die aldaar werkzaam zijn en haar hulppersonen jegens de opdrachtgever geen aansprakelijkheid voor enige gevolgschade of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, lossingskosten, kraanhuur, beschikbaarheid van personeel en verlies van koelcapaciteit.
11.2 Catalogi, prijslijsten en andere verkoopdocumenten worden door Trane Netherlands B.V. uitsluitend voor informatiedoeleinden uitgegeven en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Trane Netherlands B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele druk of schrijffouten of andere fouten, vergissingen of omissies in deze documenten of in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, tekeningen, specificaties, facturen of andere door haar uitgegeven documentatie.
11.3 Trane Netherlands B.V.is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van onvolledige of onjuiste door de opdrachtgever aan Trane Netherlands B.V. verstrekte informatie.
11.4 De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het ontwerp en de tekeningen van het airconditioningsysteem, in het bijzonder voor de beoordeling van de geschiktheid van de producten en diensten voor integratie in het systeem/de systemen van de opdrachtgever.

12 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
12.1 Het is de opdrachtgever bekend dat hij geen intellectuele of industriële eigendomsrechten verwerft met betrekking tot octrooien, handelsmerken, handelsnamen of tekeningen, noch enig ander met de levering samenhangend recht waarvan Trane Netherlands B.V. voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst eigenaar of gebruiker is of dat voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst door Trane Netherlands B.V. is ontwikkeld.
12.2 De opdrachtgever stemt ermee in niets te zullen doen of toe te laten waarmee op enigerlei wijze afbreuk zou kunnen worden gedaan aan de geldigheid of waarde van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Trane Netherlands B.V. of aan de daarin begrepen goodwill.
12.3 Niettegenstaande het in het vorige lid bepaalde ontvangt de opdrachtgever, indien Trane Netherlands B.V. specifieke software of een broncode voor deze opdrachtgever heeft ontwikkeld, tegen betaling van de overeengekomen royaltyrechten en voor de levensduur van het betreffende airconditioningsysteem het niet-overdraagbare, niet-exclusieve gebruiksrecht ten aanzien van dat systeem op de projectlocatie.

13 OVERDRACHT
13.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trane Netherlands B.V..
13.2 Trane Netherlands B.V. kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een andere persoon, bedrijf of onderneming overdragen.

14 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.
14.2 Over ieder tussen partijen gerezen geschil zal in eerste aanleg bij uitsluiting worden geoordeeld door de bevoegde rechter te Utrecht.

15 PERSOONSGEGEVENS
In het kader van de uitvoering van dit contract kunnen beide partijen, met name het Bedrijf of de Koper (“Gegevensontvanger”) persoonsgegevens verwerken met betrekking tot (i) leveranciers, (ii) klanten, (iii) werknemers of (iv) agenten, directeuren of andere personen die geen werknemer zijn (“Persoonsgegevens”) van andere Partijen (“Gegevensaanbieder”). Dergelijke verstrekking van Persoonsgegevens vormt een uitwisseling tussen de ene controller en een andere controller. De Partijen zullen elk als controller voor hun eigen doeleinden Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. Verder stemt de Gegevensontvanger ermee in dat hij, evenals zijn werknemers, agenten en contractanten van welke juridische status dan ook, inclusief maar niet beperkt tot personen, partnerschappen en bedrijven (“Agenten”), Persoonsgegevens niet zal gebruiken voor andere doeleinden dan de vervulling van dit contract en dat de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard zullen worden. De Gegevensontvanger en zijn Agenten aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt, zullen passende technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van Persoonsgegevens voorzien. De Gegevensontvanger stemt ermee in om alle bekende of vermoedelijke (i) ongeoorloofde toegang tot de Persoonsgegevens, (ii) verlies of diefstal van de Persoonsgegevens, en (iii) elk gebruik of openbaarmaking van Persoonsgegevens dat de voorwaarden schendt van deze Overeenkomst, onmiddellijk te melden aan de Gegevensaanbieder. De Gegevensontvanger zal, voor zover praktisch haalbaar, eventuele schadelijke effecten van dergelijke gebeurtenissen die wanneer die door de Gegevensontvanger of zijn Agenten gekend zijn, beperken en met de Gegevensaanbieder samenwerken bij het verstrekken van kennisgevingen met betrekking tot dergelijke gebeurtenissen, waar de Gegevensaanbieder dit geschikt acht. Persoonsgegevens van de Koper kunnen door het Bedrijf worden verwerkt voor legitieme zakelijke redenen zoals het voldoen aan inkooporders, het verwerken van facturen en het ontvangen van betalingen, het nakomen van garanties voor klantenserviceafspraken en het vervangen van onderdelen, voor algemeen klantenbeheer, websitebeheer, het verstrekken van marketinginformatie over producten en diensten en evenementen die de klant kunnen interesseren (met toestemming van particulieren voor direct marketing indien wettelijk vereist). Persoonsgegevens van de Koper kunnen voor deze doeleinden worden overgedragen aan entiteiten van Trane Netherlands B.V. wereldwijd of aan derden die wereldwijd diensten verlenen aan de Trane Netherlands B.V. Groep (zoals data-hostingdiensten). Het Bedrijf bewaart de Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking, behalve als we deze gegevens verder moeten verwerken op grond van een wettelijke verplichting of in geval van een geschil of juridische procedure. In de Verenigde Staten is Trane Netherlands B.V. Privacy Shield-gecertificeerd. Wanneer we samenwerken met andere partijen buiten de EU, zorgen we voor een adequate bescherming van Persoonsgegevens, bijvoorbeeld door standaardcontractbepalingen toe te passen – zoals erkend door de Europese Commissie – of door samen te werken met derden die zijn gecertificeerd onder het Europees-Amerikaanse Privacy Shield en het Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield Framework. Door het aangaan van het Contract en elke overeenkomst met het Bedrijf bevestigt u dat u gerechtigd bent om deze Persoonsgegevens aan het Bedrijf te verstrekken met het oog op het gebruik en de overdracht van Persoonsgegevens voor deze doeleinden, inclusief dat u de benodigde toestemmingen van betrokkenen hebt verkregen waar nodig. In situaties waarin een Partij als verwerker Persoonsgegevens namens de ander zou verwerken (als controller), gaan zij een overeenkomst voor gegevensverwerking aan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief, indien van toepassing, de AVG. Voor volledige informatie over het privacy beleid van Trane Netherlands B.V. raadpleegt u https://tranetechnologies.com/privacy-policy.html

 

Aldus in april 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te l Amersfoort; Inschrijving handelsregister
onder nummer: 31026074 .

 

Download de Algemene Voorwaarden

Neem contact met ons op!